Radioklubben PRILEX SA6RP: Radioklubben PRILEX stadgar
Radioklubben PRILEX stadgar


Antagna vid bildandet 1978-06-06,

justerade 1983-02-20, enl. mötesbeslut 1983-01-19, 1983-02-20.
justerade 1984-03-11, enl. mötesbeslut 1983-02-05, 1984-03-11.
justerade 1987-03-01, enl. mötesbeslut 1987-01-25, 1987-03-01.
justerade 1990-03-04, enl. mötesbeslut 1990-01-14, 1990-03-04.
justerade 1994-04-10, enl. mötesbeslut 1994-03-06, 1994-04-10.
justerade 1996-05-05, enl. mötesbeslut 1996-02-25, 1996-05-05.
justerade 2009-04-05, enl. mötesbeslut 2009-03-01, 2009-04-05.

PARAGRAF 1.

Klubbens verksamhet

Klubben är en sammanslutning av privatradiointresserade med huvudsakligt ändamål att aktivera ungdom och vidga kännedom om privatradio. Dels svara för radiokommunikationer i samband med tävling eller annat arrangemang där radiosamband, med hänsyn till säkerheten och underlättande av detta är nödvändigt.

Dels biträda med radiokommunikation i samband med samhällsinsatser för livräddning eller skadebegränsning, såsom skallgång, spaningsverksamhet eller verksamhet av annan art, där myndighet eller institution så påkallar.

Dels samla medlemmar för att främja radiointresset och vidga kännedom om radiokommunikation samt handhavande av radioutrustning, genom utbildning och information.

Dels genom trafikledning, med ledning av bestämmelser för radiotrafik, verka för medlemmarnas radiotrafik sker med god radiodisciplin och korrekt handhavande av radioanläggning enl. gällande bestämmelser från Post och Telestyrelsen.

PARAGRAF 2.

Klubbens utövande
   
Klubben utövar sin verksamhet genom:
   
         1. Årsmöte.
                2. Styrelsemöte.
                3. Klubbmöte när styrelsen finner det lämpligt, eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.

PARAGRAF 3.

Medlemskap

Mom. 1. Medlemskap avgöres av klubbens styrelse efter skriftlig ansökan på fastställt formulär.

Mom. 2. För att erhålla medlemskap i klubben skall fastställd avgift vara erlagd. Därefter tilldelas medlemsnummer, medlemslista och stadgar på nästkommande medlemsmöte efter styrelsebeslut.

PARAGRAF 4.

Medlems rättigheter

Mom. 1. Samtliga medlemmar äger full rösträtt om medlemsavgiften är erlagd. Röstning utövas genom personlig närvaro. Beslut fattas med enkel majoritet.

Mom. 2. Varje medlem äger rätt att i enlighet med klubbens trafikföreskrifter nyttja det kommunikationsnät samt basstationstjänster som klubben erhåller.

Mom. 3. Medlem erhåller genom styrelsens försorg kallelser, meddelanden och publikationer efter den dag då inval godkänts.

Mom. 4. Medlem äger rätt att till klubbens styrelse vända sig med frågor och ärenden vilka ligger inom ramen för klubbens verksamhet.

 

PARAGRAF 5.

Medlems skyldigheter

Mom. 1. Medlem är skyldig att noggrant efterfölja av klubben eller dess styrelse fastställda stadgar och föreskrifter.

Mom. 2. Medlem vilken bryter mot klubbens stadgar och föreskrifter, eller visar uppenbar nonchalans mot trafikdisciplin, kan tilldelas varning eller helt uteslutas ur klubben.

Mom. 3. Talan mot beslut i mom. två kan väckas genom skriftlig inlaga till klubbens styrelse inom fjorton dagar efter delgivandet av beslut.

PARAGRAF 6.

Årsavgiften

Medlem erlägger årsavgift. Återkommande årsavgifter skall erläggas senast dagen för årsmötet, för att äga rösträtt. Medlem som ej erlagt årsavgift senast en månad efter årsmötet, utesluts ur klubben. Erlagda avgifter återbetalas EJ.

PARAGRAF 7.

Styrelsen

Mom. 1. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter jämte två suppleanter. Ordföranden, vilken väljes för en tid av ett år. Fyra ledamöter vilka väljes för en tid av två år. Suppleanter väljes för en tid av ett år. Mandatperiodens fördelning innebär att endast ordförande jämte två ledamöter väljes vid varje årsmöte.

Mom. 2. Medlem i styrelsen skall vara aktiv medlem.

Mom. 3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Suppleanterna bör närvara vid styrelsemöten. Suppleanterna äger ej rösträtt, såvida suppleant ej ersätter ordinarie ledamot.

Mom. 4. För att styrelsebeslut skall äga giltighet skall minst tre ordinarie ledamöter vara närvarande.

Mom. 5. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras samt vilka medlemmar som varit närvarande.

Mom. 6. Styrelsemedlem får ej under valperioden avgå från sin befattning utan skriftlig anmälan till styrelsen. Avgår styrelsemedlem under valperioden äger styrelsen rätt att kalla suppleant för återstående mandattid.

Mom. 7. Om styrelsen decimeras med mer än två ordinarie styrelseledamöter skall fyllnadsval hållas.

 

PARAGRAF 8.

Uppdrag

Mom. 1. Det åligger styrelsen :

Mom. 2. Det åligger ordförande :
  • att leda styrelsens sammanträden.
  • att representera klubben och teckna klubbens firma ensam

Mom. 3. Det åligger kassören :

  • att svara för klubbens medel och fonder.
  • att svara för klubbens ekonomi.
  • att uppföra preliminär budgetredovisning och förslag till nästkommande års budget före den tjugonde januari.
  • att uppföra slutgiltigt bokslut och inventarieförteckning, som skall vara styrelsen tillhanda senast tjugonde januari.
  • att ensam teckna klubbens firma.

Mom. 4. Det åligger sekreteraren :

Mom. 5. Det åligger revisorerna:

PARAGRAF 9.

Valberedningen

Valberedning tillsättas senast på årets sista månadsmöte. Valberedningens mandattid är ett kalenderår. Den skall bestå av tre aktiva medlemmar, varav en skall vara sammankallande. Förslaget delges styrelsen och för att föredras av valberedningen på årsmötet. Valberedningen har att förbereda val enligt dessa stadgar vid behov, samt ombesörja övriga val i samarbete med styrelsen.

PARAGRAF 10.

Möten

Mom. 1. Klubbens ordinarie möten är dels årsmöte, som skall hållas senast före Mars månads utgång, och dels allmänna möten. Dag och plats beslutas av styrelsen. Extra möten kan hållas då styrelsen finner lämpligt eller då minst en tredjedel av klubbens medlemmar så begär.

Mom. 2. Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte skall vara klubbens medlemmar tillhanda senast fjorton dagar före mötets hållande, varvid dagordning bifogas.

Mom. 3. Motioner och förslag skall för att kunna bli föremål för behandling vid årsmötet framläggas skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast den trettioförsta December.

Mom. 4. Vid årsmötet skall följande förekomma:

1. Dagordningens godkännande

2. Upprättande av röstlängd

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

8. Föredragning av kassa, balans och revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Förslag till budget för kommande verksamhetsår

11. Fastställande av avgifter

12. A. Val av styrelse

B. Val av styrelsesuppleanter

13. A. Val av 2 revisorer

B. Val av 1 revisorsuppleant

14. Övriga val som styrelsen hänskjutit till årsmötet

15. Övriga frågor

 

PARAGRAF 11.

Ersättning

Styrelseuppdrag eller aktiviteter skall åtagas av därtill vald medlem utan krav på ersättning.

PARAGRAF 12.

Räkenskapsår

Klubbens räkenskapsår för den ekonomiska redovisningen sammanfaller med kalenderåret.

PARAGRAF 13.

Stadgeändring

Mom. 1. Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möte, med minst trettio dagars mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.

Mom. 2. För ändringar av stadgarna erfordras beslut med minst två tredjedelars majoritet vid respektive möte.

 

PARAGRAF 14.

Klubbens upplösning

Mom. 1. Beslut om klubbens upplösning måste för att äga giltighet, fattas med minst tre fjärdedelars majoritet av klubbens medlemmar på två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ett extra årsmöte, dock med minst två månaders mellanrum.

Mom. 2. Vid klubbens upplösning skall eventuell behållning användas för liknande verksamhet.


(Webbsidan uppdaterad onsdag, 27 januari 2021.)